Infolinia: PT 8:00 - 19:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 19:00
Wtorek 8:00 - 19:00
Środa 8.00 - 17.00
Czwartek 8:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 19:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 19:00
Wtorek 8:00 - 19:00
Środa 8:00 - 19:00
Czwartek 8:00 - 15:00
Piątek 8:00 - 19:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne

Najczęściej zadawane pytania

Sprawdź, czy interesująca Cię odpowiedź nie pojawiła się
już w naszej sekcji FAQ.

Środki poprawy efektywności energetycznej

 1. Zgodnie z obowiązującą obecnie Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 r. środkiem poprawy efektywności energetycznej jest:

  1. realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej;
  2. nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji;
  3. wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja;
  4. realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615);
  5. wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060).

Akcyza na prąd i nowe ceny energii elektrycznej

 1. Obniżenie cen za energię elektryczną - komu przysługuje?

  Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. w aktualnym jej brzmieniu obliguje sprzedawców energii elektrycznej do stosowania w I półroczu 2019 r. cen za prąd, na tym samym poziomie jaka obowiązywała u danego sprzedawcy w dniu 30 czerwca 2018 roku. Warunki takiego zamrożenia cen pozostały jednak określone inaczej dla I półrocza, a inaczej dla II półrocza. Z niższych cen za energię elektryczną w I półroczu skorzystają, co do zasady wszystkie podmioty. Natomiast zamrożenie cen w II półroczu dotyczyć będzie odbiorców końcowych:
  - w gospodarstwach domowych;
  - będących mikroprzedsiębiorcami albo małymi przedsiębiorcami w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212);
  - będących szpitalami, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190 i 2219 oraz z 2019 r. poz. 492, 730 i 959);
  - będących jednostkami sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869);
  - będących innymi, niż określone w punkcie powyżej, państwowymi jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.

  Warunkiem jednak utrzymania cen energii elektrycznej z poziomu 30 czerwca 2018 r. (za wyjątkiem odbiorców z grupy taryfowej G - gospodarstwa domowe), jest złożenie stosownego oświadczenia przedsiębiorstwu będącemu stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej w terminie do dnia 27 lipca 2019 r. Brak złożenia oświadczenia w terminie, będzie oznaczał, iż w odniesieniu do tych odbiorców będzie można stosować w II półroczu 2019 r. ceny rynkowe. Odbiorcy z gospodarstw domowych nie muszą składać natomiast żadnego oświadczenia, dla nich zamrożona cena obowiązuje przez cały 2019 rok.

  W innej sytuacji pozostają odbiorcy, będący średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. Ci odbiorcy, aby skorzystać z niższych cen za energię elektryczną w II półroczu, mogą ubiegać się o przyznanie dofinansowania z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej. Należy jednak pamiętać, że powyższe dofinansowanie stanowi pomoc de minimis, zatem mogą się o nią ubiegać Ci przedsiębiorcy, którzy nie wyczerpali już limitu przyznanej pomocy w ramach tego wsparcia.

  Niniejsze wyjaśnienia mają charakter jedynie pomocniczy i nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów obowiązującego prawa dokonanej przez Po Prostu Energia S.A.

 2. Jakie zmiany dla klientów indywidualnych i firm przewidują nowe przepisy?

  Pierwsza istotna zmiana dotyczy stawki opłaty przejściowej, która od dnia 1 stycznia 2019 r. dla Klientów indywidualnych oraz firma, w zależności od wysokości poboru energii elektrycznej ulegnie zmniejszeniu:
  a) z 0,45 zł do 0,02 zł (dla odbiorców pobierających energię elektryczną poniżej 500 kWh);
  b) z 1,90 zł do 0,10 zł (dla odbiorców pobierających energię elektryczną od 500 do 1200 kWh);
  c) z 6,50 zł do 0,33 zł (dla odbiorców pobierających energię elektryczną pow. 1200 kWh).
  Natomiast dla firm, nowa stawka opłaty przejściowej ulegnie zmniejszeniu z:
  a) 1,65 zł do 0,08 zł (dla odbiorców przyłączonych do sieci niskiego napięcia)
  b) 4,10 zł do 0,19 zł (dla odbiorców przyłączonych do sieci średniego napięcia).

  Druga zmiana dotyczy stawki akcyzy na energię elektryczną, która ulegnie zmniejszeniu z 20,00 zł do 5,00 zł za MWh. Zmiana ta dotyczy wszystkich odbiorców końcowych.

  Trzecia zmiana dotyczy ceny energii czynnej. Stawki za kWh w 2019 roku i opłaty handlowe, zawarte w aktualnych cennikach nie mogą być wyższe niż te, które obowiązywały w oficjalnym cenniku firmy w dniu 30.06.2018. Dla umów, które zostały zawarte po 30 czerwca 2018 r., Sprzedawca ma obowiązek zmiany ceny energii elektrycznej na cenę nie wyższą niż wskazana w cenniku stosowanym w dniu 30.06.2018 r. Powyższe dotyczy odbiorców z grupy taryfowej G dla całego 2019 r. Gwarancją stosowania zamrożonych cen za energię elektryczną objęci są zatem w całym roku 2019 – odbiorcy z gospodarstw domowych, a pozostali odbiorcy – jedynie w odniesieniu do I półrocza 2019 r.
  W II półroczu 2019 r., z zamrożonej ceny za energię elektryczną skorzystać będą mogli również mikro – i małe przedsiębiorstwa, szpitale oraz jednostki sektora publicznego, ale pod warunkiem złożenia do aktualnego sprzedawcy specjalnego oświadczenia. Termin na złożenie powyższego oświadczenia mija z dniem 27 lipca 2019 r.
  Ustawa przewiduje, że również średni i duzi przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej za okres od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. Odbiorcy Ci w celu otrzymania dofinansowania powinni złożyć odpowiedni wniosek do tzw. zarządcy rozliczeń cen o wypłatę dofinansowania w ramach dozwolonej pomocy de minimis.

  Przepisy ustawy wprowadzają również kolejną kategorię odbiorców końcowych, którzy w nie będą uprawnieni do ubiegania się o dofinansowanie z tytułu wzrostu cen prądu w II półroczu 2019 r. Wykluczeni z tego wsparcia są tzw. przedsiębiorstwa energochłonne, które szczegółowo zostały zdefiniowane w przepisach ustawy. Dla tych odbiorców, została przygotowana specjalna ustawa o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych.

  Niniejsze wyjaśnienia mają charakter jedynie pomocniczy i nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów obowiązującego prawa dokonanej przez Po Prostu Energia S.A.

 3. Rekompensaty dla Klientów, którzy zawarli umowy po 30.06.2018 – komu i kiedy przysługują?

  Umowy odbiorców, którzy w pierwszej połowie br. płacili za energię więcej niż w dniu 30 czerwca 2018 r., a którzy w świetle aktualnego brzmienia ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. są objęci „zamrożonymi cenami”, powinny zostać zmienione w zakresie ceny energii, w terminie 30 dni od dnia wydania rozporządzenia przez Ministra Energii. Zmiana ta powinna nastąpić ze skutkiem od dnia 1 stycznia 2019 r. Aby zatem przepisy, które znalazły się w nowelizacji ustawy z dnia 28 grudnia 2018 r. mogły być w pełni stosowane, konieczne jest jeszcze wydanie rozporządzenia. Po wejściu w życie rozporządzenia, sprzedawcy energii w terminie maksymalnie 30 dni powinni dostosować umowy zawarte lub zmienione po 30 czerwca 2018 r. do obowiązującej, dla danych odbiorców, ceny energii elektrycznej ze skutkiem wstecznym - od 1 stycznia 2019 r. Po tym okresie, Odbiorcy uprawnieni do stosowania zamrożonych cen energii elektrycznej, którzy rozliczani byli do tej pory wg cen niezmienionych (wyższych niż z dnia 30 czerwca 2018 r.), mogą spodziewać się otrzymania od swojego sprzedawcy odpowiedniej korekty rozliczeń.

 4. Dlaczego oferta PPE zawiera inną cenę na 2019 r. i inną na 2020 r.? Czy jest to zgodne z ustawą z dnia 28 grudnia 2018 r. regulującą ceny energii?

  Cena energii elektrycznej na 2019 r. nie jest ceną rynkową. Ustawa z dnia 28 grudnia 2018 r. (tzw. ustawa prądowa) nie pozwala na stosowanie w I i dla niektórych odbiorców w II półroczu 2019 r. cen wyższych niż ceny stosowane przez PPE w dniu 30.06.2018 r. (art. 5 ust 1 tzw. ustawy prądowej). Ceny w 2019 r. zostały zatem ustawowo „zamrożone” na poziomie z końca I półrocza 2018 r. „Zamrożenie” nie obejmuje już jednak cen w 2020 r. Wspomniana ustawa nie reguluje bowiem poziomu cen energii po zakończeniu obecnego roku. W konsekwencji ceny na 2020 r. są ustalane przez sprzedawców swobodnie – w oparciu o działanie rynku konkurencyjnego. Jest to w pełnej zgodzie z obecnie obowiązującymi przepisami. Duża różnica w wysokości cen na 2019 i 2020 r. wynika zatem z faktu, że ceny na 2019 są regulowane (sztucznie utrzymane na poziomie poniżej rynkowego), a ceny na 2020 r. poddane są zasadom wolnego rynku.

O prądzie

 1. Skąd bierze się prąd?

  Energia elektryczna jest wytwarzana w elektrowni z dostępnego paliwa, głównie węgla kamiennego i brunatnego. Z tego miejsca prąd jest przesyłany do Głównych Punktów Zasilających, po czym trafia do sieci dystrybucyjnej, domów i firm.

 2. Dlaczego Wasz prąd jest tańszy niż u mojego dostawcy?

  Po Prostu Energia kupuje prąd bezpośrednio na Towarowej Giełdzie Energii z ramienia spółki ALPIQ. Dlatego oferujemy konkurencyjne ceny energii. Lokalni dostawcy prądu nakładają często różne opłaty dodatkowe, które powodują wzrost rachunków.

 3. Czym różni się sprzedawca od dostawcy energii?

  Dostawca energii posiada własną sieć dystrybucyjną i dostarcza prąd do Twojego domu lub przedsiębiorstwa w konkretnym regionie. Sprzedawca prądu jest to firma, która nie musi posiadać własnej sieci, ale może pośredniczyć w tym procesie i sprzedawać prąd.

 4. Kiedy warto zmienić sprzedawcę energii elektrycznej?

  W każdej chwili możesz przeanalizować swój dotychczasowy rachunek za prąd i przekonać się, za co tak naprawdę płacisz. Najbardziej oczywistym momentem na zmianę sprzedawcy jest zakończenie dotychczasowej umowy, ale możesz zgłosić się do nas w każdej chwili. Istnieje duża szansa, że będziemy mogli rozwiązać Twoją aktualną umowę wcześniej i zaproponować lepszą ofertę.

 5. Jak dobrać odpowiednią taryfę?

  Obecnie Po Prostu Energia oferuje taryfy dla klientów indywidualnych i biznesowych oraz taryfę prądu budowalnego. Skontaktuj się z nami, a nasz konsultant przygotuje dla Ciebie ofertę.

Zmiana sprzedawcy

 1. Jak mogę zmienić sprzedawcę prądu?

  Po prostu! Wypełnij formularz kontaktowy, a my oddzwonimy do Ciebie w ciągu 24 godzin. Przedstawimy najkorzystniejszą dla Ciebie ofertę i prześlemy umowę na Twoją skrzynkę mailową. Możesz ją podpisać on-line, bez wychodzenia z domu. Po przekazaniu pełnomocnictwa załatwiamy za Ciebie wszystkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej. W 15 minut zaoszczędzisz kilkaset złotych rocznie, a w przypadku małego i średniego przedsiębiorstwa – nawet kilka tysięcy. Skontaktuj się z nami, aby poznać swoje realne oszczędności.

 2. Ile kosztuje przejście do Po Prostu Energia?

  Zmiana sprzedawcy na Po Prostu Energia nic nie kosztuje. Jeżeli Twoja umowa z obecnym dostawcą nie zawiera kar umownych, możesz ją wypowiedzieć bez konsekwencji. Jedynie zwróć uwagę, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. Zadzwoń do nas, a pomożemy Ci sprawdzić, jaką umowę posiadasz.

 3. Dlaczego prosicie o przesłanie faktury od obecnego sprzedawcy?

  Twoja aktualna faktura (czyli nie starsza niż 6 miesięcy) jest nam potrzebna, aby prawidłowo przygotować dla Ciebie kalkulację realnych oszczędności oraz umowę. Faktura za sprzedaż energii elektrycznej zawiera szereg indywidualnych informacji o każdym kliencie, które są niezbędne do dokonania procesu zmiany sprzedawcy energii elektrycznej.

 4. Jak mam podpisać umowę, skoro wszystko odbywa się online?

  Autoryzacja Twojej umowy odbędzie się poprzez transakcję elektroniczną. Poprosimy Cię o przelanie na wskazany numer konta drobnej kwoty (1 zł), która niemal natychmiast zostanie zwrócona na Twoje konto. Dzięki tej transakcji nasz system potwierdzi Twoje dane i zgodę na zawarcie umowy z Po Prostu Energia.

 5. Ile trwa zmiana sprzedawcy energii elektrycznej?

  Zmiana sprzedawcy nie powinna trwać dłużej niż 30 dni od momentu zawarcia umowy z Po Prostu Energia. Proces ten może się jednak wydłużyć w zależności od okresu wypowiedzenia umowy z dotychczasowym sprzedawcą lub czasu trwania umowy, która nie umożliwia wcześniejszego wypowiedzenia.

 6. Czy zmiana sprzedawcy wiąże się z wieloma formalnościami?

  Po podpisaniu umowy z Po Prostu Energia oraz przekazaniu nam pełnomocnictwa wszystkie formalności związane ze zmianą sprzedawcy energii elektrycznej załatwimy za Ciebie.

 7. Czy przechodząc do Po Prostu Energia muszę zmienić liczniki?

  Nie ma takiej potrzeby. Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej nie wymaga zmiany liczników.

Oferta

 1. Czy wasza oferta jest dostępna dla firm?

  Oferta Po Prostu Energia jest dostępna dla małych i średnich firm oraz gospodarstw domowych z rocznym zużyciem energii poniżej 20 MWh. Dla Klientów z wyższym zużyciem oferujemy indywidualne wyceny. Obecnie posiadamy jedną z najkorzystniejszych ofert na rynku dla firmy i domu. Z nami możesz zaoszczędzić na prądzie nawet do kilkuset złotych rocznie.

 2. Jakie ceny oferujecie klientom indywidualnym?

  Aktualnie proponujemy dwie oferty: Standard i EKO na 12 miesięcy dla klientów indywidualnych z możliwością podpisania umowy na 12 i 24 miesiące. Cena za 1 kWh już od 0,289 zł brutto i 0 zł opłaty handlowej w 2019 r.
  Więcej informacji Oferta dla domu

 3. Jakie ceny oferujecie klientom biznesowym?

  Dla klientów biznesowych aktualnie proponujemy dwie oferty - Standard i EKO z możliwością podpisania umowy na 12 i 24 miesiące. Cena netto za 1 kWh już od 0,250 zł i 0 zł opłaty handlowej w 2019 r.
  Więcej informacji Oferta dla firm

 4. Na jaki okres muszę podpisać umowę?

  Umowa z Po Prostu Energia podpisywana jest na 12 lub 24 miesiące.

  Więcej informacji Oferta

 5. Ile wynosi opłata handlowa?

  Po Prostu Energia nie pobiera opłaty handlowej w 2019 r.

  Więcej informacji Oferta

Zainteresowany?

Zmniejsz swój rachunek za prąd. Poznaj naszą ofertę i zmień sprzedawcę energii elektrycznej na Po Prostu Energia.

Wyślij