Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
12 października 2020 2020-11-09

Stan trwającej epidemii przełożył się na sytuację...

 active  active

Przetargi w czasach pandemii. Na co zwracać uwagę, ograniczenia i możliwości.

Stan trwającej epidemii przełożył się na sytuację podmiotów pozostających w relacjach na gruncie PZP i negatywnie wpłynął na realizację umów. Jednakże niezależnie od pewnych regulacji wynikających z przepisów PZP oczekujących na wejście w życie z początkiem 2021 r. zamawiający powinni zwrócić uwagę na uregulowania szczególne na czas pandemii wprowadzone w ramach tarczy antykryzysowej (w art. 15r, 15s, 15va i 15vb ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Ten nietypowy stan jaki zaistniał, wymusił zarówno na organizujących przetargi na energię elektryczna lub gaz ziemny, jak i samych sprzedawcach biorących udział w postępowaniach, szereg zmian i dostosowań, które komentuje specjalnie dla Po Prostu Energia radca prawny Piotr Liberski, Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy.

 

Tarcza antykryzysowa wprowadziła istotne regulacje proceduralne odnoszące się do prowadzonych postępowań, a także przyspieszyła wejście w życie niektórych rozwiązań wynikających z PZP wchodzącego w życie 1 stycznia 2021 r. Uregulowane zostały kwestie wadium, częściowych płatności oraz wypłacania zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jak i wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, które weszły w życie z dniem 1 lipca 2020 r. Na mocy tych regulacji zniesiono obowiązek żądania wadium w postępowaniach o wartości powyżej progów unijnych, w umowach na okres dłuższy niż 12 miesięcy wprowadzono płatność wynagrodzenia w częściach lub udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia oraz ograniczono wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5%, a w wyjątkowych przypadkach do 10%, a częściowy zwrot zabezpieczenia może nastąpić po wykonaniu części zamówienia, pod warunkiem jednak, że zamawiający przewidział to w SIWZ.

 

 

W kontekście realizowanych już umów – jeżeli wystąpienie COVID-19 ma lub może mieć wpływ na należyte wykonanie umowy o zamówienie publiczne, zamawiający powinni mieć na względzie przed wszystkim obowiązek niezwłocznego wzajemnego informowania się o takich okolicznościach, a zwłaszcza o nieobecności personelu, związanych z COVID-19 decyzjach wydanych przez GIS, poleceniach wydanych przez wojewodów lub decyzjach wydanych przez Prezesa Rady Ministrów, jak również wstrzymaniu dostaw produktów, komponentów produktu lub materiałów oraz trudnościach w dostępie do sprzętu lub trudnościach w realizacji usług transportowych. W przypadku otrzymania takiej informacji wraz oświadczeniami i dokumentami potwierdzającymi wskazane okoliczności, w terminie 14 dni należy odnieść się poprzez przekazanie drugiej stronie swojego stanowiska wraz z uzasadnieniem dotyczącym wpływu wykazanych okoliczności na należyte wykonanie umowy.

 

Stwierdzenie po stronie wykonawcy okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 mogących wpłynąć lub wpływających na należyte wykonanie umowy przez wykonawcę uprawnia zamawiającego do dokonania zmiany umowy w uzgodnieniu z wykonawcą. Zmiany tego rodzaju mogą dotyczyć zwłaszcza terminu i sposobu wykonania umowy, zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającej mu zmiany wynagrodzenia wykonawcy.

 

Ponadto okoliczności takie mogą mieć wpływ na zasadność ustalenia i dochodzenia wynikających z umowy kar lub odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz ich wysokości. Jednakże w przypadku naliczenia kar nie można dokonywać ich potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy.

 

Przy podejmowaniu decyzji w kwestii zmiany umowy czy kar i odszkodowań zamawiający został objęty ochroną, gdyż takie działania zostały wyłączone spod dyscypliny finansów publicznych ani nie mogą być traktowane jako szkoda wyrządzona działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki.

 

Więcej informacji o wpływie pandemii COVID-19 na przebieg postępowań przetargowych , przeczytacie już niebawem w naszym nowym E-BOOK „Przetarg na prąd i gaz. Jak go zorganizować i na co zwracać uwagę?”

Nasz e-book, który powstaje przy współpracy z Kancelarią Prawną Piszcz i Wspólnicy, to poradnik dla Zamawiających, wskazujący najważniejsze problemy, praktyczne rozwiązania oraz merytoryczne komentarze dotyczące zmian w związku z wejściem nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych od 1.01.2021 r.

Premiera e-book „Przetarg na prąd i gaz. Jak go zorganizować i na co zwracać uwagę?” już w listopadzie 2020.

 

Podziel się: Facebook share LinkedIn share

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy