Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
16 października 2020 2020-11-09

W nieustannie digitalizującym się świecie, elektronizacja Zamówień...

 active  active

Elektronizacja zamówień publicznych – co trzeba wiedzieć?

W nieustannie digitalizującym się świecie, elektronizacja Zamówień Publicznych jest naturalnym procesem, wynikającym ze zrównoważonego rozwoju. Jakie są najważniejsze różnice w procesie przetargowym, które po wprowadzeniu elektronizacji odłożą do lamusa analogowe procesy – zapytaliśmy mecenasa Piotra Liberskiego z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy, partnera merytorycznego e-booka  „Przetarg na prąd i gaz. Jak go zorganizować i na co zwrócić uwagę?”

 

Piotr Liberski: Jak wynika z preambuły dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE zamówienia publiczne są jednym z „instrumentów rynkowych wykorzystywanych w celu osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu, przy jednoczesnym zagwarantowaniu najbardziej efektywnego wykorzystania środków publicznych”. Zmiana przepisów spowodowana jest potrzebą zwiększenia efektywność wydatków publicznych, która ma prowadzić do ułatwienia udziału MŚP w zamówieniach publicznych. Ale chodzi także o umożliwienie zamawiającym lepszego wykorzystania zamówień dla wsparcia wspólnych celów społecznych.

Elektronizacja jest narzędziem technicznym nakierowanym na realizację celu nadrzędnego, czyli usprawnienia zamówień publicznych oraz zwiększenia ich efektywności, którą należy rozumieć nie tylko w znaczeniu ekonomicznym. Wpływa bowiem na poprawę skuteczności i przejrzystość procedur zamówieniowych, a ponadto w sposób istotny rozszerza dostęp do rynku zamówień.

Elektronizacja powoduje przede wszystkim zastąpienie obowiązku składania dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia w tradycyjnej formy na formę elektroniczną. Jednak obszarem komunikacji dotkniętym najistotniejszą zmianą jest obowiązek składania w formie elektronicznej ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między zamawiającym a wykonawcą.

 

PPE: Czy elektronizacja Zamówień Publicznych rodzi jakieś prawne zagrożenia dla Zamawiających lub Wykonawców?

 

Piotr Liberski: Elektronizacja z całą pewnością może niektórym podmiotom nastręczać pewnych trudności. Głównym problemem, z którym muszą sobie poradzić zarówno zamawiający, jak i wykonawcy są techniczne kwestie z nią związane. Przede wszystkim konieczne jest dostosowanie oprogramowania zamawiających w taki sposób, aby wszystkie dokumenty przesłane przez wykonawców dały się odczytać, tak aby nikt nie mógł uczynić zarzutu prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sposób zaburzający zasady uczciwej konkurencji i równego traktowanie wszystkich wykonawców.

Zamawiający jest zobowiązany do korzystania tylko z takich narzędzi i urządzeń komunikacji elektronicznej, które są niedyskryminujące, ogólnie dostępne oraz interoperacyjne z produktami powszechnie używanymi służącymi elektronicznemu przechowywaniu, przetwarzaniu i przesyłaniu danych, i które nie ograniczają wykonawcom dostępu do postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu.

Istotnym problemem jest także konieczność tworzenia oryginalnych dokumentów od razu w postaci elektronicznej. Przy czym trzeba pamiętać, że nie tylko oświadczenia podmiotu ubiegającego się o zamówienie są składane w oryginale, ale także dokumenty uzyskane od innych podmiotów, jak np. ZUS, KRK, itp. Przydatny w tym zakresie może być profil zaufany ePUAP. Podobna sytuacja może dotyczyć wadium – w przypadku wniesienia go w innej formie niż pieniężna konieczne będzie uzyskanie np. elektronicznej gwarancji bankowej.

 

„Elektronizacja jest narzędziem technicznym nakierowanym na realizację celu nadrzędnego…, Wpływa bowiem na poprawę skuteczności i przejrzystość procedur zamówieniowych, a ponadto w sposób istotny rozszerza dostęp do rynku zamówień.”

 

Niedostosowanie technicznych aspektów do zmieniającej się procedury może spowodować szereg organizacyjnych trudności po obu stronach postępowania, zwłaszcza jeśli zamawiający, czy wykonawca nie podjął wyprzedzających wysiłków zmierzających do przystosowania się do nowych warunków prawnych, w tym zaopatrzenie się w choćby podstawowe narzędzie jakim jest podpis elektroniczny. Elektronizacja nie odnosi się tylko do dużych nowoczesnych podmiotów, dlatego można spodziewać się, że ponieważ u małych regionalnych zamawiających, często nie tak świadomych prawnie i technicznie przejście na komunikację elektroniczną wyłącznie przy użyciu specjalnych platform i konieczność podpisywania elektronicznego spowoduje popłoch i utrudnienia w zastosowaniu się do zelektronizowanych procedur.

 

 

PPE: Czy możliwym będzie przeprowadzenie przetargu z pominięciem elektronicznej formy? Czy ustawodawca przewidział jakieś odstępstwa i przyzwolenie na tradycyjna (dotychczasową) formę komunikacji?

 

Piotr Liberski: Zgodnie z przyjętymi procedurami Zamawiający w niektórych przypadkach może odstąpić od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej. Może to nastąpić jedynie w określonych okolicznościach, tj.:

  • z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji,
  • aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za pomocą żadnych innych aplikacji otwarto-źródłowych lub ogólnie dostępnych lub są one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego wykorzystania przez zamawiającego,
  • użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby pozyskania przez zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego,
  • zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
  • jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji elektronicznej albo
  • jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi, lub urządzeń, które są ogólnie dostępne dla wykonawców lub które mogłyby być udostępnione przez zamawiającego.

 

W przypadku odstąpienia od formy elektronicznej, w szczególności w odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oferty, pracy konkursowej albo ich części, podmiotowego środka dowodowego lub przedmiotowego środka dowodowego, Zamawiający przekaże je w postaci innej niż elektroniczna, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca. Natomiast powody odstąpienia od formy elektronicznej zamawiający opisuje w protokole postępowania.

 

 

 

Cały wywiad z mecenasem Piotrem Liberskim z Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy, dostępny będzie już wkrótce w naszym poradniku dotyczącym Zamówień Publicznych. Więcej informacji na naszej stronie SEKTOR PUBLICZNY

 

Podziel się: Facebook share LinkedIn share

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy