Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Kup teraz
Po Prostu Energia Kup teraz
Telefon
Infolinia: CZW 8:00 - 16:00
Godziny pracy infolinii
Poniedziałek 8:00 - 16:00
Wtorek 8:00 - 16:00
Środa 8:00 - 16:00
Czwartek 8:00 - 16:00
Piątek 8:00 - 16:00
Sobota Nieczynne
Niedziela Nieczynne
Klient Strefa Klienta
6 listopada 2020 2020-12-07

Prawidłowo przygotowana dokumentacja przetargowa jest nie tylko...

 active active

Dokumentacja przetargowa – o czym trzeba pamiętać i na co zwracać uwagę

Prawidłowo przygotowana dokumentacja przetargowa jest nie tylko elementem informacyjnym, ale także warunkiem udziału Wykonawcy w postepowaniu przetargowym na gaz lub prąd. Weryfikacja jego zdolności do wykonania zamówienia oraz zgodności usług, dostaw energii elektrycznej lub gazu ziemnego oferowanych przez Wykonawcę, odbywać się może jedynie w granicach określonych przez ustawodawcę. W naszym artykule prezentujemy wykaz niezbędnych dokumentów niezbędnych dla Zamawiającego w organizowanym postępowaniu przetargowym na sprzedaż prądu lub gazu.

 

Zgodnie z obowiązującym prawem Zamawiający do prawidłowego przeprowadzenia postępowania może żądać szczegółowo określonych w rozporządzeniu z 19 maja 2006 r.  w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (dalej rozporządzenie). W myśl tych przepisów od Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie Polski Zamawiający może oczekiwać:

 

 • Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zgodnie z wzorem jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) określonym w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE,

 

 • Zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – w sytuacji, gdy wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów. Zobowiązanie koniecznie w formie pisemnej,

 

 • Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów,

 

 • Informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

 

 • Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

 

 • Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

 

 • Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia,

 

 • Wykaz dostaw energii elektrycznej lub gazu, wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy prądu lub dostawy gazu zostały wykonane,

 

 • Dowody określające czy dostawy prądu lub gazu wymienione w wykazie zostały wykonane należycie,

 

 • Aktualna koncesja na sprzedaż energii elektrycznej lub gazu , obejmująca cały okres realizacji niniejszego zamówienia, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

 

 • Oświadczenie o posiadaniu generalnej umowy dystrybucyjnej na świadczenie usług sprzedaży energii elektrycznej na obszarze, na którym znajduje się obiekt– w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

 

Niezbędne dokumenty w procesie przetargowym na gaz lub prąd

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu podmiotów publicznych, z którymi współpracowaliśmy, przygotowujemy przykładowe wzory kilku istotnych dokumentów niezbędnych do zorganizowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego oraz aktualizację wymaganych dokumentów na podstawie nowelizacji Prawa Zamówień Publicznych, która obowiązywać będzie od 1.01.2021. Całość dostępna będzie już wkrótce w naszym e-booku przetargowym „Przetarg na prąd i gaz. Jak go zorganizować i na co zwracać uwagę?”

Podziel się: Facebook share LinkedIn share
Kategorie: przetarg ×

Komentarze

Nie ma jeszcze komentarzy do tego artykułu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Wróc do listy